MEtlenParthenon.jpg

PARTHENON 2013 ACRYLIC ON CANVAS 10' X 5'

ASSORTED PREVIOUS WORK

'KIT' OIL ON CANVAS 2' x 3' 1998

AGAVE

ACRYLIC ON CANVAS 3' x 4'

PLUM

ACRYLIC  ON  CANVAS

5'  x  12'

2014 ACRYLIC ON CANVAS 3'x5'

NIGHT SKY 1999 OIL ON CANVAS

PLUM

2011

ACRYLIC

ON

CANVAS

3'x4'

2009 "JOSEPH" OIL ON CANVAS 4' x 5'